ประวัติโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดทองพุ่มพวง)

เริ่มตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2465 อยู่ที่ศาลาการเปรียญ วัดศาลาแดงชื่อ “โรงเรียนประชาบาล”


ปี พ.ศ. 2500 เช้าสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดศาลาแดง)”


ปี พ.ศ. 2512 ได้รับงบพิเศษจากกระทรวงมหาดไทย สร้างอาคารเรียนหลังแรก โดยพระครูศีลโสภิต

(มหาแถม) เจ้าอาวาสวัดทองพุ่มพวง อนุญาตให้สร้างในที่ดินของวัดทองพุ่มพวง


ปี พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมเป็น “โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดทองพุ่มพวง)


ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนเปิดชั้นปฐมวัยตามโครงการ ของกรมประชาสงเคราะห์จังหวัดสระบุรี และเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของกระทรวงมหาดไทย


อาคาร 3


ปัจจุบัน มีอาคารเรียนทั้งหมด 4 หลัง จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

     อาคาร 4

 

ข้อมูลนักเรียน

เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
 อนุบาล 1
29
อนุบาล 2
1
27
อนุบาล 3
2
 44
ประถมศึกษาปีที่ 1
2
35
ประถมศึกษาปีที่ 2
2
43
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
40
ประถมศึกษาปีที่ 4
37
ประถมศึกษาปีที่ 5
2
52
ประถมศึกษาปีที่ 6
2
52
มัธยมศึกษาปีที่ 1
2
82
 มัธยมศึกษาปีที่ 2
2
85
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2
43

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

1

1

1

23

21

20

รวมทั้งสิ้น
25
633

                                                                   
                                                               

                                                   
                                                  
 

 

 

 

 

 

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน


   
 1. มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้ง 3 ระดับ

     2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีการพัฒนาด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม

        และค่านิยมที่พึงประสงค์ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี และ

        วัฒนธรรมไทย

     3. ส่งเสริมความก้าวหน้า และพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนในด้านต่าง ๆ

        ให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและรวมถึงการให้สวัสดิการในด้าน

        ต่างๆ

     4. ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี ให้สืบทอดแก่เด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝัง

        วัฒนธรรม ประเพณีดีงามตลอดไป
                                      

เป้าหมายการจัดการศึกษา


 1. ให้นักเรียนได้ศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของตนเอง


 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เป็นพื้นฐานการเรียนต่อ และมีความสามารถ

     ประกอบอาชีพได้


 3. ปลูกฝังความมีระเบียบ คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองดี

    ของประเทศชาติ


 4. จัดบรรยากาศการเรียนและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงาม น่าอยู่มี

     บรรยากาศเสริมการเรียนการสอนส่งเสิรมนักเรียนให้มีสุขภาพกายที่

     แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี


 5. ปลูกฝังคุณค่าของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

     เป็นประมุขและให้นักเรียนยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


 6. ส่งเสริมและปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้

     ดำรงคงอยู่ตลอดไป

 

แนวทางการพัฒนาโรงเรียน

ด้านปัจจัย

    ผู้บริหารมีการพัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร จัดการ

      สถานศึกษา เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคการปฏิรูปการศึกษา

    บุคลากรครูมีความกระตือรือร้น และมีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติ

     งานด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเหมาะสมกับ

     ศักยภาพของผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน

ด้านกระบวนการ

      ผู้บริหารและบุคลากรครู มีความสัมพันธ์กับชุมชนมากขึ้น

    โรงเรียนให้ความสำคัญกับผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

      การศึกษาและมีบทบาทต่อกิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน

    โรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียนด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม

      และค่านิยมที่พึงประสงค์

ด้านผลผลิต

      โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าคิด กล้าทำ และกล้าตัดสินใจ ใน

      การวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

    โรงเรียนส่งเสริมด้านสุขบัญญัติของผู้เรียน

    โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้มีความสุข

      เพื่อห่างไกลจากสิ่งเสพติด